Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ’thuis en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. 

De Raad van Commissarissen bij ’thuis bestaat momenteel uit 5 leden. De leden van de Raad van Commissarissen hebben ieder hun eigen portefeuille en een maximale zittingstijd van 8 jaar. De Raad van Commissarissen maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit van ’thuis wordt gewaarborgd.

   


Mr. W.R. (Willem) Ligtvoet
Voorzitter

Lid remuneratie- en selectiecommissie

 

Ing. O.D.J. (Otbert) de Jong MRE
Lid audit- en vastgoedcommissie

 

Ir. J. (Jacqueline) Kuppens
Voorzitter commissie sociaal maatschappelijk presteren

 

 
 
 
    
 
 
 

 
 

Ir. L. (Leendert) Odijk MRE
Voorzitter remuneratie- en selectiecommissie

Lid commissie sociaal maatschappelijk presteren

 

Drs. P. (Petra) van Lange
Voorzitter audit- en vastgoedcommissie

 

 

 

 

 

Commissariaten en nevenfuncties Raad van Commissarissen ’thuis

De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:

 • realisatie van de doelstellingen van de corporatie
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • kwaliteitsbeleid
 • kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
 • financieel verslaggevingsproces
 • naleving van toepasselijke wet- en regelgeving

Als toezichtkader hanteert de Raad van Commissarissen onder meer:

 • de maatschappelijke doelstelling zoals vastgelegd in de statuten en ondernemingsplan van de corporatie
 • het meerjaren ondernemingsplan
 • het jaarplan en de begroting
 • de planning- en controlcyclus
 • financieel reglement
 • governancecode woningcorporaties
 • wet- en regelgeving

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gevolgd door kennis te nemen van de metingen van KWH terwijl ook het jaarverslag van de Klachtencommissie een indicatie is van de wijze waarop ’thuis de belangen van de huurders behartigt.

De Raad van Commissarissen geeft eens in de vier jaar een gecertificeerd visitatiebureau opdracht om de maatschappelijke prestaties van ’thuis te onderzoeken, de visitatie, welke moet voldoen aan de methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 5.0. De uitkomsten worden opgenomen in een visitatierapport voorzien met een reactie van het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Het visitatierapport wordt besproken met Burgemeester & Wethouders van de gemeenten waar ’thuis werkzaam is en met de huurdersorganisatie ’thuis.

De Raad van Commissarissen oriënteert zich samen met het bestuur over wat er onder gemeente (vertegenwoordigers van) huurders en andere stakeholders leeft en legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop de Raad toezicht heeft gehouden.

De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant voor maximaal 8 jaar en ziet toe op de controle werkzaamheden van de externe accountant, waarbij het accountantsprotocol voor woningcorporaties wordt gehanteerd.