BOW


Bestuurlijk overleg Wonen in de gemeente Eindhoven

Aan dit overleg wordt deelgenomen door de verantwoordelijke wethouders en de corporatiebesturen. Het overleg vindt ca. 5x per jaar plaats.
De agenda wordt voor een belangrijk deel bepaald door de thema’s uit de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven. ’thuis is voorzitter van dit overleg.

Woningmarkt: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit
Hoe kan de Eindhovense woningmarkt in beweging worden gehouden? Gemeente en corporaties besteedden in 2013 bijzondere aandacht aan enkele specifieke doelgroepen: arbeidsmigranten, kenniswerkers en middeninkomens. Met het onderwerp ‘wonen met zorg’: in 2013 is bekeken welke opgave hier op gemeente en corporaties af komt. De woningmarkt als geheel stond ook ter discussie. Zo worden regionale afspraken met de omliggende gemeenten gemaakt, met name over de woonruimteverdeling. Met het nieuwe Kenniscluster Wonen Zuidoost Brabant (TU/e) kan de markt nog beter worden gevolgd.

Duurzame stad in Brainport: groene woningen en zelfvoorzienende wijken
Duurzaamheid stond in 2013 onder druk, door strakkere financiële kaders bij de corporaties en belemmeringen vanuit regelgeving. Besloten is om duurzaamheid meer ondergeschikt te maken aan het wonen en meer specifiek aan de kerntaken van de corporaties. In het afgelopen jaar zijn volop resultaten geboekt, met het gedachtegoed van The Natural Step als leidend principe. In 2014 gaan gemeente en corporaties daar volop mee door.

Supervillage: onderscheidende woon- en werkmilieus
Bij het thema Supervillage gaat het om de dorpen en wijken waaruit Eindhoven is opgebouwd en die de stad haar bijzondere ‘DNA’ verschaffen. Bij de opstelling van de gemeentelijke Woonvisie wordt hier nader op ingegaan.


Bestuurlijk overleg Wonen in de regio SRE

Met gemeente- en corporatiebestuurders wordt gesproken over nut en noodzaak van de afspraken die de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben gemaakt over het functioneren van de woningmarkt.

Door ’thuis is de ‘Regionale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten 2.0’ ondertekend. De regionale verklaring bestaat uit een reeks afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en corporaties in de regio Zuidoost Brabant over de huisvesting van arbeidsmigranten (kwaliteit, scheiding wonen-werk, toezicht en handhaving). Vanuit de regio zijn ook afspraken gemaakt over de invulling van de taakstelling voor de regio.