Urgentie aanvragen

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. Ter voorbereiding van dit gesprek vult u het aanvraagformulier in en zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Verder verzamelt u de stukken die uw verhaal onderbouwen en neemt u het volgende mee naar het gesprek:

  • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie.
  • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
  • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat.
  • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
  • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
  • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
  • Bewijzen die laten zien dat u echt urgentie nodig heeft.

Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee?

Beoordeling van uw aanvraag

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (niet zijnde WMO) dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor u, betekent langer wachten voor de ander. Binnen zes weken krijgt u bericht. Als u een urgentiebeschikking krijgt wordt u aan een willekeurige corporatie in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft gevraagd. U kunt hiervoor uw bezwaarschrift toesturen aan de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Eindhoven:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur voegt u een afschrift van het bestreden besluit bij.

Indien u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer weten?

Download dan de folder 'Met spoed een woning nodig' of kijk op Wooniezie.nl.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar Wooniezie.nl.