Onafhankelijke Klachtencommissie

Als u de bezwaarprocedure heeft doorlopen en u bent het niet eens met de afwikkeling van uw bezwaar, kunt u hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij de Onafhankelijke Klachtencommissie. De leden van de commissie zijn onafhankelijk, dat wil zeggen, zij zijn geen medewerkers van ’thuis.

Uw brief kunt u sturen naar:

Klachtencommissie ’thuis
Postbus 589
5600 AN  Eindhoven

Of u stuurt een e-mail naar okc.mijnthuis@gmail.com.

Na ontvangst van uw klacht stuurt de Onafhankelijke Klachtencommissie u binnen een week een ontvangstbevestiging van de klacht. U verneemt dan ook of uw klacht in behandeling wordt genomen (ontvankelijk is).

Als de klager of Woonstichting ’thuis de zaak waarop de klacht betrekking heeft, in handen heeft gesteld of heeft voorgelegd aan een rechter, huurcommissie, arbiter, gemeentelijke klachtencommissie woningverhuur of andere onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting, neemt de klachtencommissie een klacht niet in behandeling.

Hoorzitting

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw klacht worden u en een vertegenwoordiger van ’thuis uitgenodigd voor een hoorzitting. Beide partijen kunnen tijdens de hoorzitting hun standpunt(en) toelichten. De Onafhankelijke Klachtencommissie stelt aan beide partijen vragen om een zo duidelijk mogelijk beeld van uw klacht en de behandeling daarvan te krijgen. Hierna beoordeelt de Klachtencommissie of ’thuis het beleid van haar eigen organisatie goed heeft toegepast en heeft gehandeld volgens wettelijke regels. Uiterlijk 2 weken na deze zitting brengt de Klachtencommissie een advies uit aan het bestuur van ’thuis.

Op basis van dit advies neemt het bestuur hierop een gemotiveerd besluit dat u schriftelijk ontvangt binnen twee weken na het uitgebrachte advies van de Klachtencommissie.

Reglement

Download hier het Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie Woonstichting ’thuis.