Governancecode woningcorporaties


"Aedesvereniging van woningcorporaties staat voor de collectieve belangenbehartiging van de woningcorporaties en werkt samen met de leden aan de verdere professionalisering van de bedrijfstak”, lezen we op de website Aedes.

’thuis is lid van Aedes en daarmee verplicht om zich te houden aan de Governancecode woningcorporaties. In de Governancecode Woningcorporaties is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de Governancecode Woningcorporaties laten corporaties zien dat zij kwaliteit bieden en dat zij verantwoording afleggen aan elkaar en aan de omgeving waarin zij werken.

Commissie AedesCode

Bestuur en RvC verantwoorden zich in het jaarverslag over de wijze waarop de principes van de Governancecode in het afgelopen boekjaar zijn toegepast. Iedere belanghebbende kan de corporatie daarop aanspreken en bij een niet juist of onjuist toepassen van de code een klacht indienen bij de Commissie AedesCode. De Commissie AedesCode brengt verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur van Aedes. Als de commissie van oordeel is dat de Governancecode wordt overtreden dan neemt het bestuur van Aedes een besluit over mogelijke sancties die variëren van publicatie (“naming and shaming”) tot het ontnemen van het lidmaatschap. In haar besluit over de betreffende corporatie informeert Aedes teven het bestuur van de VTW. Het bestuur van de VTW kan tevens besluiten om sancties op te leggen.

Voor nadere informatie over Aedes en de Governancecode woningcorporaties kunt u terecht op www.aedes.nl.

Voor nadere informatie over de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) kunt u terecht op www.vtw.nl.

Terug